Informace
Dnes je: 28. 5. 2024
Čas:
Svátek má: Vilém
Závody na víkend:

  Počítadlo
TOPlist
CZIN.eu
Bison

Nitrokoloběžky
  Stanovy Beskydské ligy hasičských pohárových soutěží pro rok 2022

1.   Co je Beskydská liga

Beskydská liga hasičských pohárových soutěží /dále jen BLHPS/ představuje sdružení SDH, které jsou hodnoceny na vybraných pohárových soutěžích (jednotlivých kolech ligy).

Ten, kdo soutěž nepořádá, může být účastníkem ligy.

2.   Kdo může být v Beskydské lize

Přihlášení do „Beskydské ligy“ pro rok 2022 je možné do 30.4 2022 zasláním vyplněné přihlášky na pořadatele SDH Hájov (m.kaby@seznam.cz)  a zaplacením startovného na účet SDH Hájov č.ú : 2900973915/2010

3.1   Zastupitelstvo:

V zastupitelstvu jsou vybraní a v BLHPS pro tento účel zapsaní členové SDH bez ohledu na kategorii. (SDH má v BLHPS družstvo žen i mužů, ale budou mít jen jednoho zastupitele). Zastupitelstvo má tedy tolik členů, kolik je v daném ročníku zapsaných SDH. Každý takto zvolený zastupitel na sebe uvede email a mobilní kontakt. V případě každé změny takto řádně nominovaného zastupitele, je nutné nahlásit tuto změnu radě BLHPS písemně pomocí emailu.

Zastupitelstvo má právo na zasedání BLHPS hlasovat, může vyzvat radu ke svolání zasedání  a může podat radě BLHPS podnět k bodu jednání na zasedání. Pro přijetí usnesení zastupitelstva je zapotřebí nadpoloviční počet hlasů.  Zastupitelstvo je usnášeníschopné při vyjádření se 60% zastupitelů. (např. zastupitelstvo má 18 členů, hlasuje 11, pro přijetí je potřeba 6 hlasů).

3.2   Rada:

Rada se skládá z pěti členů, přičemž v radě nesmí být více členů ze stejného SDH. V radě musí být vždy zástupce z SDH pořádající daný ročník BLHPS. Rada BLHPS je zvolena pro každý ročník na prvním zasedání zastupitelstva. Rada pro rok 2019: 

 Tadeáš Glivický – SDH Brušperk gliva@centrum.cz

 Pavel Matula – SDH Fryčovice pmatula@seznam.cz

 Michal Kabát – SDH Hájov / pořadající / m.kaby@seznam.cz

 Dalibor Velčovský – SDH Vyšní Lhoty velcovsky.dalibor@volny.cz

 Jakub Relenovský– SDH Bystré /pořádající/ kuba.ra@seznam.cz

3.2.1   Pravomoce rady

Rada BLHPS slouží k zajištění chodu BLHPS a svolává zastupitelstvo. Vyjadřuje se k jednoznačnému porušení pravidel BLHPS, které jsou uvedeny ve stanovách BLHPS. Po přijetí usnesení je potřeba, nadpoloviční většiny, tj. 3 ze 5 hlasů. V opačném případě se rozhodnutí posouvá na zastupitelstvo.

Rada může mimo jiné rozhodnout o zrušení ligového kola, či o jeho nebodování v rámci daného ročníku BLHPS.

4.   Podmínky a pravidla soutěží

4.1   Všeobecné podmínky

Přihlášení soutěže do Beskydské ligy je vždy do konání 1. zasedání  zastupitelstva  v nové sezóně.

Přidělení (kola) soutěže do BLHPS pro dané SDH rozhoduje zastupitelstvo nadpoloviční většinou hlasů, v případě sudého počtu hlasů rozhodne rada.

Družstvo, které pořádá kolo BLHPS, musí být účastník BLHPS minulého ročníku, na kterém se musí účastnit minimálně 50% soutěží.

Pokud pořádá účastník více pohárových soutěží během roku, může být přijata do hodnocení Beskydské ligy pouze jedna soutěž.

Putovní poháry jsou stále putovní.

Maximum soutěží v daném ročníku je 15 a to max. v 13 víkendech. V jednom víkendu se nesmí pořádat 2 přepojovací soutěže. Přepojovací soutěž je taková, kde je nutno spojovat nějaké spoje až na trati, tedy pro dokončení útoku nestačí jen spojit všechny spoje na základně - např. Palkovice, Stanislavice, Brušperk a Fryčovice nejsou dle této definice brány jako přepojovací soutěže, ale jsou nazývány jako rovinky. Rovinka a přepojovací soutěž se tedy může pořádat v jednom víkendu. Zároveň ale po noční soutěži nesmí druhý den následovat denní.

Soutěže BLHPS v roce 2019 se nesmí konat v tyto dny: 18.- 19.5. - okresní kolo v PS, 15.-16.6 krajské kolo v PS a 30.8 – 1.9  MČR.

Účastníci ligy se finančně podílejí na zakoupení pohárů ligy a propagační reklamy.

Dohodnutý příspěvek, tedy jakýsi základní vklad pro vstup do ligy, je pro rok 2019: 1 500,-Kč za 1 družstvo.

Pořádání BLHPS v daném ročníku se stará vždy 1 SDH a to v pořadí podle 1. ročníku BLHPS, nebo na vlastní žádost.

Pořádající sbor pro rok 2019 je SDH Bystré.

4.2   Bezpečnostní podmínky:

Na soutěžích BLHPS se i přes netradičnost soutěží musí dbát na bezpečnost.

Strojník musí vidět na časomíru, toto neplatí, pokud za neviditelnost časomíry ze strojníkova místa nemůže pořadatel. (krátkozrakost, netolerantní diváci).

Strojník musí vidět na všechny členy družstva. V některých případech je povoleno vidět pouze na člena soutěžního družstva, který má vizuální kontakt, jak se strojníkem, tak s dalšími členy dál od strojníka a je schopen ihned omezit tlak vody (soutěžící na rozdělovači musí vidět na proudaře a zároveň strojník musí vidět na něj).

Překážky, které nepatří do tratě (strom, lavička, houpačka apod.) musí být řádně upraveny, aby nedošlo k úrazu.

Při noční soutěži musí být dostatečně osvětlena trať minimálně v místech, kde dobíhá závodník s rozdělovačem a v okolí terčů. Zároveň je pořadatelům nočních soutěží doporučeno osvětlit trať co nejvíce kvůli bezpečnosti závodníků.

4.3   Podmínky a povinnosti pořadatelů kol BLHPS

Vlastní pravidla týkající se požárního útoku budou stanovena pořadatelem pohárové soutěže. Tato pravidla budou popsána v propozicích. Na pořadateli soutěže bude i zajištění dodržování jím stanovených pravidel.

Pravidla BLHPS jsou na soutěžích zařazených do BLHPS vždy nadřazena pravidlům uvedeným v propozicích dané soutěže. Pokud tedy pořadatel uvede v propozicích nějaké pravidlo, které je v rozporu s pravidly BLHPS, platí vždy pravidla BLHPS pro všechny účastníky dané soutěže. Proto doporučujeme všem pořadatelům, aby uváděli v propozicích "dle pravidel Beskydské ligy" a dále jen doplnili pravidla specifická pro danou soutěž.

Propozice musí být zaslány e-mailem na adresu admina BLHPS admin@beskydskaliga.info a  radim.sosty@hotmail.com tak, aby byly zveřejněny na stránkách BLHPS minimálně 14 dnů před zahájením soutěže. V průběhu této doby (14 dní před termínem konání) se již nesmí měnit. Soutěž se musí konat podle bodů zveřejněných v propozicích. Propozice musí dostatečně a jednoznačně popisovat provedení PÚ.

Tedy pokud nějaký sbor pořádá soutěž např. od 9:00, musí být propozice zveřejněny (tedy ne doručeny na e-mail administrátora!) do 9:00 14 dní předem. Příklad: soutěž se pořádá 8.6 od 9:00, potom musí být propozice zveřejněny nejpozději 25.5 do 9:00. Radu nezajímá, kdy byly propozice doručeny, ale kdy byly zveřejněny na stránkách BLHPS. Proto si pořadatel musí zajistit (nejlépe včasným doručením propozic pár dní před limitem), aby administrátor propozice zveřejnil. Pozor: pokud budete posílat propozice na poslední chvíli, nemusí mít administrátor čas zveřejnit propozice ihned.

Pořadatel je povinen minimálně sedm dní předem zveřejnit startovní listinu a to buď na svých webových stránkách, facebooku nebo v uzamčeném fóru a tuto listinu průběžně aktualizovat.

Soutěž zařazenou do Beskydské ligy musí rozhodovat kvalifikovaný rozhodčí a musí být měřena elektronickou časomírou, která musí být jištěna buď náhradní časomírou pro případ poruchy, nebo se od začátku soutěže musí jistit ručními stopkami.

Čas na přípravu musí být odpočítáván viditelným digitálním odpočtem.

Koberce na povrchu základny, pokud není dřevěná.

Koberce u čáry výstřiku /doporučené rozměry jsou 2m na délku a 1m na šířku/.

V případě použití nástřikových terčů, musí pořadatel v propozicích uvést na kolik litrů se nastřikává /např. 5 L nebo 10 L/.

Startovné na soutěžích BLHPS pro ligová družstva je pro rok 2019 stanoveno ve výši 150,-. Zároveň je pořadatel povinen zajistit adekvátní ohodnocení nejlepších družstev ve všech kategoriích /obálky s finanční částkou, poháry a popřípadě i medaile/.

Prezentovat BLHPS na soutěži pomocí reklamních plakátů BLHPS a putovních pohárů.

Pořadatel je povinen do  4 dnů od zahájení soutěže udaného v propozicích vložit do přiloženého souboru obec_rok.xls a odeslat oficiální výsledky soutěže e-mailem adminoviBLHPS admin@beskydskaliga.info a radim.sosty@hotmail.com . Příklad: soutěž začíná 8.6 v 9:00, takže výsledky musí být doručeny do 12.6 do 9:00.

4.4   Pravidla soutěží BLHPS

Pro sjednocení technických podmínek soutěží jsou stanoveny na soutěžích BLHPS základní body a to:

4.4.1   Soutěžící:

Družstvo si může půjčit max. 2 závodníky z jiného týmu.

Závodník může běžet na každé soutěži BLHPS max. dvakrát a to v domovském dresu svého týmu.  Toto pravidlo se nevztahuje na „kategorii 35+“, která se z tohoto pohledu považuje za samostatnou soutěž.

V družstvu žen může být půjčený jeden muž, ale jen na zadních pozicích /stroj, savice, koš/a to jen na soutěžích, kde je umožněn počet členů v družstvu vyšších než sedm /např. Baška/.  Tento muž je vždy bran jako půjčený, ať je, či není součásti základu daného družstva. Pokud tedy, bude muž v ženském týmu, může si toto družstvo půjčit už jen jednu závodnici. Muž může poté pomáhat i vpředu.

Za porušení výše uvedených podmínek, hrozí diskvalifikace jak týmu, za který člen běžel, taksvého mateřského týmu.

4.4.2   Nářadí a jeho úprava na základně

Mezi šroubením koše a savice musím projít měřicí přípravek min. šíře 1 mm.

Mezi ozuby půlspojek musí projít měřicí přípravek min. šíře 1 mm.

Savice pro náběr /košová/ se může dotýkat země.

Žádné nářadí kromě savic nesmí přesahovat základnu. Savice však nesmí přesahovat základnu o více než polovinu své délky. Toto pravidlo platí pro savice 2,5m.

Hadice „B“ i „C“ musí mít minimální délku 19 m.

V případě prasknutí hadice „B“ nebo „C“ znemožňující viditelně zakončení PÚ (pokus hodnocen jako NP), může tým svůj pokus opakovat. Na opakování PÚ nevzniká automaticky nárok, vedoucí týmu musí o opakovaný pokus požádat hlavního rozhodčího do 15 minut od ukončení NP pokusu. Po uplynutí limitu 15 minut zaniká nárok o požádání opakovaného pokusu. Tým je pak hodnocen dle výsledku prvního pokusu tedy NP. Za prasknutí hadice se nepovažuje:

  • svlečení hadice z hrdla,
  • svlečení gumiček,
  • ulomení zubu či obou zubů na půl spojce hadice,
  • úmyslné poškození hadice.

 

Při přípravě základny nesmí být použito žádných podpěrných prostředků (kamínky, gumičky, klacíky atd.)

4.4.3   Příprava na provedení útoku

Čas na přípravu je na pořadateli a to 3, 4 nebo max. 5 minut. Pokud není v propozicích uvedeno jinak, tak je čas na přípravu 4 minut.

V případě že se závodníci opozdí s přípravou nářadí, nebo jsou sice nastoupení za startovní čárou, ale nářadí není správně uloženo a stanovený čas je překročen, je družstvo hodnoceno neplatným pokusem.

V případě že závodník je už za startovní čárou a jeho nářadí „vyšší silou“ spadne nebo nějak naruší uspořádání nářadí na základně, může si je opravit, ale jen na pokyn rozhodčího a ve stanoveném čase. Jestliže závodník požádal rozhodčího o opravu, ten mu to povolil, ale závodník se nestihl vrátit ve stanoveném čase za startovní čáru, je družstvo hodnoceno neplatným pokusem za překročení času na přípravu základny.

Družstvo, které sice stihlo připravit si základnu včas, ale nářadí spadlo, rozkutálelo apod. a nebylo mu dovoleno si nářadí opravit, nemůže být potrestáno za špatnou přípravu (tedy může odstartovat pokus s nářadím tak, jak leží). V případě, že savice ze stroje spadla na plynovou páku stroje tak, že hrozí poškození stroje, může být bezprostředně tato savice a plynová páka upravena tak, aby nedošlo k poškození stroje (i po uplynutí času na přípravu a bez povolení rozhodčího), ale nesmí být upravováno jiné nářadí.

Požární útok a jeho ukončení

Savice na stroj a zároveň savice mezi sebou nemusí být sešroubovány.

Po ukončení útoku musí daný závodník na pokyn rozhodčího neprodleně vytáhnout košovou savici z vodního zdroje, přičemž koš musí být na této savici našroubován.

Každý závodník musí použít k provedení PÚ opasek /lehký kožený nebo jiný používaný v požární ochraně / k zásahům/ a ochranou přilbu. Závodník musí dokončit útok v této předepsané výstroji. Pro provedení požárního útoku se nepřipouští použití kopaček.

Proudnice se vždy může dotýkat země.

Čára výstřiku je dotknutelná, ale při výstřiku vody z proudnice musí být závodník před čárou. Fyzicky nebo nářadím se nesmí této čáry dotýkat, ale může tuto čáru přesahovat.

Za nesportovní chování, nebo hlasité vulgární výroky může být družstvo ze soutěže diskvalifikováno.

4.4.4   Protesty

Při porušení pravidel je možno podat písemný protest. Protesty lze podávat pouze proti poškození a hodnocení vlastního družstva, proti účasti jiného soutěžícího v soutěži a proti výsledkům soutěže. Protesty podává zásadně vedoucí družstva, jehož týmu se poškození týká. Protest se podává zásadně písemně hlavnímu rozhodčímu do 10 minut od ukončení pokusu, týká-li se sporná otázka provedení, průběhu nebo hodnocení pokusu nebo, do 10 minut od ukončení posledního PÚ, týká-li se sporná otázka účasti jiného soutěžícího v soutěži či výsledků soutěže. Protest se podává hlavnímu rozhodčímu z kaucí 300,-. V případě zamítnutí lze podat písemné odvolání k veliteli soutěže. Jestli je i zde odvolání zamítnuto, lze podat dovolání k radě BLHPS a to po složení kauce 1 000,-. V případě uznání protestu se kauce vrací. V případě neuznání protestu propadají kauce do banku BLHPS. Potvrzení o zaplacení vydá pořádající sbor ročníku BLHPS a to na příští soutěži.

4.4.5   Kategorie 35+

V kategorii „veteráni 35+“ můžou soutěžit závodníci, kteří jsou starší nebo v daném roce dosáhnou věku 35 let.

Tato kategorie je v daném ročníku otevřena, pokud se do ní zapíši minimálně 3 družstva.

V družstvu „veteráni 35+“ můžou být půjčení 2 závodníci, přičemž jeden může být mladší jak 35 let. Závodník může běžet na soutěži BLHPS v „kategorii 35+“ max. dvakrát a to v domovském dresu svého týmu „kategorie 35+“. Kategorie „veteráni 35+“ se považuje z hlediska soutěžících členů jako samostatná soutěž. Závodník může tedy startovat v hlavní kategorii a 35+ za rozdílná domovská družstva (jiný dres).

Soutěže pro kategorii „veteráni 35+“ jsou stejné jako pro základní kategorii. Počet soutěží pro bodování v kategorii „veteráni 35+“ může být však menší. Pro ročník 2019 je schváleno 7 kol (Bystré, Palkovice, Nová Ves, Vyšní Lhoty, Skalice, Hájov, Fryčovice).

Bodování

Bodování výsledků družstev bude probíhat dle tabulky viz níže. Každý má tedy +5 bodů za účast. V případě neplatného pokusu (NP) získá družstvo 5 bodů. V případě diskvalifikace družstva ze soutěže obdrží družstvo 0 b. V případě zaplacení startovného a nenastoupení k provedení PÚ obdrží 0 b.

V případě neúčasti na soutěži pak 0 bodů. Při shodném dosaženém čase/na obou proudech/ budou daná družstva hodnocena stejným počtem bodů, přičemž následující pozice bude vynechána.

Při případné shodě počtu bodů po skončení ligy bude rozhodovat o konečném umístění vzájemné skóre vypočtené ze všech kol ligy. Například družstvo X bude osmkrát lépe umístěno než družstvy Y z celkového počtu 14 kol. Družstvo X tedy obsadí v celkovém pořadí ligy lepší pozici.

Výsledky jsou zahrnuty do celkového pořadí, které se uzavře po poslední soutěži. Pro přiřazení bodů se bude brát umístění v rámci účastníků ligy, nikoli podle celkového umístění na pohárové soutěži.

Algoritmus bodování je pro daný ročník závislý na počtu přihlášených družstev v daném ročníku a kategorii. Pro počet přihlášených družstev X platí:

§1 Poslední pozice [X] a [NP] obdrží 5 bodů.

§2 Ne´část nebo diskvalifikace obdrží 0 bodů.

§2 Pozice [X-1] až [X/2] mají rozestup 1 b. (Pro liché X, [X/2] zaokrouhlit nahoru.)

§3 Pozice [X/2-1] až [4] mají rozestup 2 b.

§4 Pozice [3] má od [4] rozestup 4 b.

§5 Pozice [2] má o 3 b více než [3], pozice [1] má o 3 b více než [2]

§6 Pokud je počet družstev X menší nebo roven 7 platí §1 a §2 a pozice [7] až [4] mají rozestup 1b, pozice [4] až [1] mají rozestup 3b.

 

Příklad možného bodování pro rok 2019

Muži

 

Ženy

 

Kategorie 35+

umístění

body

 

umístění

body

 

umístění

body

 

umístění

body

1.

30

 

15

5

 

1.

17

 

1.

15

2.

27

 

NP

5

 

2.

14

 

2.

2

3.

24

 

DSQ

0

 

3.

11

 

3.

9

4.

20

 

 

 

 

4.

8

 

4.

6

5.

18

 

 

 

 

5.

7

 

5.

5

6.

16

 

 

 

 

6.

6

 

   

7.

14

 

 

 

 

7.

5

 

 

 

8.

12

 

 

 

 

NP

5

 

NP

5

9.

11

 

 

 

 

DSQ

0

 

DSQ

0

10.

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

9

 

 

 

 

   

 

 

 

12.

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   Doporučení

Následující body slouží jako opora pořadatelům při zajištění soutěže BLHPS.

Natáčení videí, focení fotografií.

Úprava a předání audiovizuálního materiálu administrátorovi BLHPS k prezentaci na stránkách BLHPS. (vhodné rozlišení fotek max. 1200×1200px, pojmenování „datum.rok-sdh“ např. "1.1.2011-bystre,, videa lze prezentovat pomocí veřejných serverů např. „youtube“, odkazy na videa pak zaslat adminovi).

Možnost zamluvit si startovní pořadí na soutěž dopředu.

Náhradní nádrž na mytí hadic.

Místo kde se schovat v případě špatného počasí.

Korektní věcné a finanční ohodnocení vítězných pozic odpovídající finančnímu zisku plynoucího z pořádání soutěže BLHPS.

Vytvořit místo pro přípravu nářadí poblíž základny, aby soutěžní družstva mohla včas nastoupit na přípravu základny.

Zajistit, aby družstvo, které právě dokončilo útok, co nejdříve uvolnilo základnu dalšímu družstvu (např. zajistit u základny pořadatele, kteří pomůžou s odklizením stroje ze základny).

6.   Doporučené pokyny pro postupy rozhodčích

V rámci sjednocení postupů rozhodčích na soutěžích BLHPS tak, aby nedocházelo ke sporům, jsou uváděny tyto doporučení pro rozhodčí:

Čas na přípravu základny se měří od pokynu rozhodčího k nástupu na přípravu (nebo položením stroje na základnu) do doby, než jsou všichni členové družstva za startovní čárou. Doba přípravy nesmí překročit  stanovený čas.

Startovní povel: NA MÍSTA PŘIPRAVTE SE – POZOR – VÝSTŘEL. Po povelu POZOR zaujmou závodníci konečné startovní postavení. Pokus je odstartován, až když  jsou závodníci v klidu. Při pohybu před výstřelem - předčasný start. Každé družstvo má jen jeden chybný pokus.

 

ToMax - Webdesign & text © 2007. Všechna práva vyhrazena